FRAMSTÄLLNING nr 24/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna framställning föreslår landskapsregeringen att det införs krav på alkolås för de som söker trafiktillstånd enligt lagen om yrkesmässig trafik.

     Sedan tidigare finns krav på alkolås vid skolskjutsning. Nu utvidgas kravet till att gälla all trafiktillståndspliktig verksamhet. Bestämmelsen gäller både de som söker nytt trafiktillstånd och de som ändrar eller förnyar ett gällande trafiktillstånd. Vidare föreslår landskapsregeringen att de alko-lås som används i trafiken ska uppfylla vissa tekniska krav och vara installerade av en auktoriserad verkstad.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Inledning. 3

1.1 Statistik från riket över alkoholrelaterade olyckor och effekterna av alkohol 3

1.2 Alkolås i omvärlden. 3

1.3 Alkolåset 3

1.4 Trafiktillstånd. 4

2. Förslaget 4

3. Förslagets verkningar 4

3.1 Ekonomiska konsekvenser 4

3.2 Konsekvenser för myndigheterna. 5

3.3 Övrigt 5

4. Beredningen av förslaget 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik. 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik  7

 


Allmän motivering

 

1. Inledning

 

Att minska användningen av alkohol i trafiken hör till ett av de viktigaste områdena inom trafiksäkerhetsarbetet. En förare som är påverkad av alkohol eller droger utsätter sig själv och medtrafikanterna för stora risker. Enligt gjorda djupstudier är alkoholpåverkade förare inblandade i var fjärde dödsolycka och varannan singelolycka.

 

1.1 Statistik från riket över alkoholrelaterade olyckor och effekterna av alkohol

 

I Finland är alkohol inblandad i omkring var fjärde dödsolycka och i ungefär var sjätte olycka där någon skadas. Vid en bedömning av hur vanligt rattfylleri är räknar man med att rattfulla personer kör i snitt 200 gånger i berusat tillstånd för varje gång de åker fast. Olycksrisken ökar markant när alkoholhalten i blodet stiger. Brister i förarens förmåga att fördela uppmärksamheten och följa rörliga objekt uppträder i allmänhet redan när alkoholhalten i blodet överstiger 0,2 promille. Risken är i snitt tre gånger så stor när alkoholhalten i blodet är 0,8 promille och 40 gånger så stor när alkoholhalten överstiger 1,5 promille. Dödsfallen vid rattfylleri (räknat enligt gällande rätt vid en blodalkoholhalt på minst 0,5 promille) var som högst 1990 då 152 människor omkom. På 2000-talet har i snitt 84 personer årligen dött i rattfylleriolyckor i landet.

     Det finns ingen statistik över hur många yrkesförare som gör sig skyldiga till rattfylleri. Att döma av de fall som uppmärksammats i medierna förekommer rattfylleri också i yrkesmässig persontrafik.

 

1.2 Alkolås i omvärlden

 

Alkolås har funnits länge i USA, Kanada och Australien. I Europa är Sverige en föregångare i användningen av alkolås. Sverige har satsat extra mycket på frivillig användning av alkolås i yrkestrafiken. Transportföretag, taxiåkerier och bussbolag använder fordon med alkolås för att garantera en säkrare transport. Många andra länder är också intresserade av de stora potentiella fördelarna som alkolås ger. Förutom Sverige har även Tyskland, Frankrike, Spanien, Norge, Nederländerna, Belgien och Japan testat alkolås i yrkestrafik eller för personer som gjort sig skyldiga till rattfylleri. I riket följer man Ålands exempel och där träder en lag om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar ikraft den 1 augusti 2011. Därutöver har Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) startat ett arbete för att utreda möjligheterna att införa alkolås som standardutrustning i tunga fordon.

 

1.3 Alkolåset

 

Alkolåset infördes i USA i mitten på 1980-talet. Den mäter alkoholhalten i förarens utandningsluft och hindrar i förekommande fall att fordonet startas. Alkolåset består av två självständiga enheter; en centralenhet och en handenhet. Handenheten monteras på instrumentbrädan och mäter alkoholhalten i utandningsluften när föraren blåser i den. På dagens lås är centralenheten kopplad till en liten dator som registrerar alla utandningsprov inklusive datum, klockslag och alkoholhalt. Detta är viktigt när alkolås används av de som kör med villkorade körkort på grund av rattfylleri. Loggningsfunktionen är inte nödvändig för de som använder alkolåset i kvalitetssäkringssyfte. Inom en snar framtid kommer det därför som alternativ att finnas billigare godkända lås på marknaden som inte har någon loggningsfunktion.

     De alkolås som monteras in i fordon avsedda för de som kör med villkorade körkort på grund av rattfylleri kräver en särskild blåsningsteknik för att förhindra att föraren kringgår alkolåset. Dessutom är låsen programmerade så att de slumpmässigt kräver utandningsprov under körningen för att förhindra att föraren dricker alkohol under färden. Alkolås som används i kvalitetssäkringssyfte kräver inte någon speciell blåsningsteknik och är inte heller programmerade att kräva blåsprov under pågående körning.

     CENELEC, det europeiska organet för standardisering inom elområdet, har tagit fram två standarder för alkolås.

     EN 50436-2 (I Finland SFS-EN 50436-2) är en standard för alkolås som mäter alkoholhalten i utandningsprov med munstycke och används förebyggande i kvalitetssäkringssyfte. Standarden är skriven på ett sådant sätt att t.ex. en inköpare inte behöver ingående kunskaper om själva låsen då standarden säkerställer att certifierade alkolås uppfyller gällande lagar, mäter alkoholhalten på ett tillförlitligt sätt under alla förhållanden och håller de höga krav som utlovas.

     Standarden EN 50436-1 (I Finland SFS-EN 50436-1) har tagits fram för att få en standard för de lås som monteras in i fordon avsedda för de som kör med villkorade körkort på grund av rattfylleri. Standarden används bland annat i Sverige, Finland, Frankrike och Holland.

 

1.4 Trafiktillstånd

 

Den som har för avsikt att börja bedriva yrkesmässig trafik måste ha trafiktillstånd. Bestämmelserna om trafiktillstånd finns i landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik. I lagen definieras yrkesmässig trafik som all gods- eller personbefordran som bedrivs med motorfordon mot ersättning. Trafiken kan vara ämnad för allmänheten eller för viss uppdragsgivare. Vissa typer av transporter och vissa transportmedel är undantagna från kravet på trafiktillstånd som t.ex. godstransporter med traktor och transporter med ambulans.

 

2. Förslaget

 

I juni 2009 trädde landskapsförordningen (2008:140) om skolskjutsning ikraft. I den finns en bestämmelse som föreskriver att alla fordon som används för skolskjuts i landskapet ska ha alkolås från och med den 1 augusti 2012. I denna framställning föreslår landskapsregeringen, genom att lägga till en paragraf i landskapslagen om yrkesmässig trafik, krav på alkolås som en förutsättning för att få trafiktillstånd.

     Trafiktillstånden gäller i max fem år så en del företag som nyss beviljats trafiktillstånd har rätt att köra fordon utan alkolås i flera år till. Många företag använder dock alkolås som ett led i att kvalitetssäkra sina transporter och använder det i sin marknadsföring. Fler och fler uppdragsgivare kräver också att de företag som de anlitar använder säkra fordon med alkolås.

 

3. Förslagets verkningar

 

3.1 Ekonomiska konsekvenser

 

Ett alkolås kostar idag mellan 1000 och 1500 euro inklusive montering. Priset sjunker något vid köp av flera stycken på en gång. Dessutom går den tekniska utvecklingen framåt och priserna sjunker stadigt. Samtidigt blir alkolåsen mer användarvänliga och lättare att blåsa i, även för personer med nedsatt lungkapacitet. De löpande kostnaderna för alkolås består av inköp av engångsmunstycken och kalibrering av låset som, beroende på modell, måste göras en eller två gånger om året. De sammanlagda driftskostnaderna uppskattas till högst 100 euro per år. En del modeller behöver inte lämnas in på något serviceställe utan en ny kalibrerad handenhet kan skickas direkt till användaren. Fordonet behöver inte ändringsbesiktigas för att alkolås har monterats.

     Några stora konsekvenser för landskapets ekonomi har inte framställningen.

 

3.2 Konsekvenser för myndigheterna

 

I riket har man stiftat en lag om godkännande av alkolås för användning i trafik och enligt den ska Trafiksäkerhetsverket publicera en förteckning över godkända modeller på alkolås på sin webbplats. Även motorfordonsbyrån bör publicera en förteckning över godkända alkolåsmodeller på sin webbplats samt en lista över de auktoriserade monterings- och serviceställen som tillverkaren eller importörer av alkolåset anmält till motorfordonsbyrån.

     Polisen övervakar alkolåsanvändningen inom ramen för den normala trafikövervakningen och landskapsregeringen uppskattar att lagförslaget inte påverkar polisens arbetsmängd i någon högre grad. Enligt 20 § i landskapslagen om yrkesmässig trafik straffas den som bryter mot lagen med böter. Bötesstraff för den här typen av förseelse motsvarar påföljden för till exempel en fordonsförseelse av samma typ, vars praxis kan vara vägledande när det gäller bötesbeloppet.

 

3.3 Övrigt

 

     Förslaget bedöms inte påverka jämställdheten mellan könen eller miljön.

 

4. Beredningen av förslaget

 

Förslaget har beretts genom samarbete mellan lagberedningen och trafikavdelningen. Förslaget har skickats på remiss till Ålands polismyndighet, Ålands näringsliv, Ålands yrkesbilägarförening r.f., Mariehamns åkeriförening r.f., Transmar Ab, Ålands Transport, Samtrans Ab och Ålands bussförbund r.f. Landskapsregeringen har beaktat remissinstansernas synpunkter till vissa delar.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik

 

6d § Krav på fordon som används i yrkesmässig trafik.

     Enligt paragrafen är den som söker trafiktillstånd skyldig att installera alkolås i det eller de fordon som ska användas i yrkestrafiken. Enligt förslaget är det den person som ansvarar för trafiktillståndet som även har ansvaret för att alkolåsen monteras och hålls i funktionsdugligt skick.

     Alkolåset ska uppfylla de nationella kraven i standarderna SFS-EN 50436-1 eller SFS-EN 50436-2 eller de nationella krav som föreskrivits i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar nivån i de nämnda standarderna. Dessutom ska alkolåset uppfylla vissa tekniska krav som t.ex. kan gälla placeringen av alkolåset i fordonet och att alkolåset inte orsakar elektromagnetiska störningar för fordonets manöverreglage eller elsystem.

     Installations- och serviceställen som är auktoriserade av tillverkaren ska anmälas till motorfordonsbyrån. Anmälningsplikten är inte förenad med några villkor eller frister, men det ligger i tillverkarens och importörens eget intresse att uppfylla skyldigheten, eftersom de som skaffar lås kan göra det till exempel utifrån tillgången till installations- och serviceställen. Den som monterar ett alkolås ska utfärda ett intyg över montering och kalibrering, av vilket det framgår datum och plats för monteringen, det monterade alkolåsets märke, modell och tillverkningsnummer, fordonets registreringsnummer och datum för nästa kalibrering. Intyget är kundens verifikation på att alkolåset har monterats eller kalibrerats i enlighet med bestämmelserna och underlättar övervakningen av att bestämmelserna om alkolås följs.

     En av förutsättningarna för att ett alkolås ska visa rätt värde är att mätningen görs på den djupa lungluften. Till följd av detta kan alkolåsen uppfattas som svårblåsta av personer med nedsatt lungkapacitet. Personer som har nedsatt lungkapacitet eller andra andningssvårigheter bör i förväg ta kontakt med en alkolåsleverantör för att pröva om de klarar den andningsteknik som krävs. Klarar de inte det får de uppsöka en läkare för att få ett läkarintyg som sedan ligger till grund då landskapsregeringen beviljar trafiktillstånd. Eftersom den tekniska utvecklingen går mot mer lättanvända alkolås föreslår landskapsregeringen att undantaget från kravet på alkolås ska omprövas en gång per år.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik en ny 6d § som följer:

 

 

6d §

Krav på fordon som används i yrkesmässig trafik

     De fordon som den som söker trafiktillstånd ska använda i yrkesmässig trafik ska senast tre månader efter beviljat trafiktillstånd vara försedda med alkolås. Med alkolås förstås en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften. Alkolåset ska uppfylla de nationella kraven i standarderna SFS-EN 50436-1 eller SFS-EN 50436-2 eller de nationella krav som föreskrivits i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar nivån i de nämnda standarderna. Alkolåset ska även uppfylla de tekniska krav som landskapslagen (2011:  )om tillämpning av fordonslagen ställer på anordningar som monteras i fordon.

     Alkolåset ska monteras och kalibreras hos någon av de auktoriserade monterings- och serviceställena som tillverkaren eller importörer av alkolåset anmält till motorfordonsbyrån.

     Den trafikutövare som är ansvarig för trafiken ansvarar för att alkolås monteras och hålls i funktionsdugligt skick. Ett intyg över montering och kalibrering av alkolåset ska finnas i fordonet under körning. Av intyget ska datum och plats för monteringen av alkolåset framgå, alkolåsets märke, modell och tillverkningsnummer samt fordonets registreringsnummer och datum för nästa kalibrering.

     Landskapsregeringen kan ge undantag från alkolåskravet till personer med nedsatt lungkapacitet eller andra andningssvårigheter som inte klarar den andningsteknik som låset kräver. Ett högst en månad gammalt läkarintyg som dokumenterar den nedsatta lungkapaciteten ska lämnas in då trafiktillståndet förnyas. Intyg från landskapsregeringen över befrielse från kravet på alkolås ska finnas i fordonet under körning. Ett sådant trafiktillstånd ges för ett år i taget.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande minister

 

 

Veronica Thörnroos