LAGFÖRSLAG nr 9/2012-2013

 

Datum

 

 

2013-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet). Implementeringstiden för direktivet utgick den 27 februari 2012.

     Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. ITS-direktivet 3

1.1. Bakgrund. 3

1.2. Syfte och tillämpningsområde. 3

1.3. Införande av ITS. 3

1.4. Kommissionens åtgärder 4

2. Implementeringen av ITS-direktivet 4

3. Landskapsregeringens överväganden och förslaget 5

5. Förslagets verkningar 5

6. Beredningen av förslaget 5

Detaljmotivering. 6

Landskapslag om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen. 6

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen. 7

Bilaga: Lag om ändring av vägtrafiklagen (FFS  /2013) 8

 


 

Allmän motivering

 

1. ITS-direktivet

 

1.1. Bakgrund

 

Den ökade vägtransportvolymen i unionen och medborgarnas krav när det gäller rörlighet är en av de största orsakerna till den ökade belastningen på väginfrastrukturen och den ökade energiförbrukningen samt en källa till miljömässiga och sociala problem. För att komma till rätta med dessa utmaningar är det inte tillräckligt att vidta traditionella åtgärder, som att i första hand utöka den befintliga väginfrastrukturen.

     Intelligenta transportsystem (ITS) har av europaparlamentet och rådet beskrivits som avancerade tillämpningar, som utan att i sig vara intelligenta, syftar till att tillhandahålla innovativa tjänster med avseende på olika transportslag och trafikledning och möjliggöra för olika användare att vara bättre informerade och därigenom kunna utnyttja transportnäten på ett säkrare, mer samordnat och ”smartare” sätt. ITS integrerar telekommunikationer, elektronik och informationsteknik med transportteknik i syfte att planera, konstruera, driva, underhålla och förvalta vägtransportsektorn. Tillämpningen av informations- och kommunikationsteknik på vägtransporttjänster och deras gränssnitt mot andra transportslag, kommer avsevärt att bidra till att förbättra miljöprestanda, effektivitet, inklusive energieffektivitet, säkerhet och skydd i samband med vägtransporter, inbegripet transport av farligt gods, allmän säkerhet och rörlighet för gods och passagerare, samtidigt som man säkerställer en välfungerande inre marknad, ökad konkurrenskraft och sysselsättning.

 

1.2. Syfte och tillämpningsområde

 

Direktiv (2010/40/EU) om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet) antogs av europaparlamentet och rådet den 7 juli 2010. Syftet med ITS-direktivet är att inrätta ett ramverk för ett samordnat och enhetligt införande och användning av ITS inom unionen, särskilt över gränserna mellan medlemsstaterna, och anges de allmänna villkor som krävs för det ändamålet.

     ITS-direktivet innehåller bestämmelser för utarbetandet av specifikationer för åtgärder inom fyra prioriterade områden (1. optimal användning av väg-, trafik- och resedata, 2. kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter, 3. ITS-tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd och 4. koppling av fordonet till transportinfrastrukturen) samt för utarbetandet av nödvändiga standarder i förekommande fall. ITS-direktivet gäller för ITS-tillämpningar och ITS-tjänster på vägtransportområdet samt för deras gränssnitt mot andra transportslag utan att detta påverkar frågor som rör den nationella säkerheten eller förhållanden som är nödvändiga ur försvarsintressesynpunkt.

 

1.3. Införande av ITS

 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att de specifikationer som antas av kommissionen i enlighet med artikel 6 i direktivet tillämpas på ITS–tillämpningar och ITS–tjänster, när sådana har införts, i enlighet med principerna i bilaga II till ITS-direktivet. Detta ska inte påverka en medlemsstats rätt att besluta om införandet av sådana tillämpningar och tjänster på sitt territorium.

     Medlemsstaterna ska säkerställa att behandlingen av personuppgifter inom ramen för tillämpningen av ITS-tillämpningar eller ITS-tjänster genomförs i enlighet med unionens regler om skydd av individens grundläggande fri- och rättigheter, särskilt direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG.

     Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ska tillämpas.

     Medlemsstaterna ska sörja för att frågor om ansvar rörande införandet och användningen av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster i de specifikationer som antas behandlas i överensstämmelse med gällande unionsrätt, och särskilt med rådets direktiv 85/374/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister.

     Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa ITS-direktivet senast den 27 februari 2012.

 

1.4. Kommissionens åtgärder

 

Kommissionen ska först anta de specifikationer som behövs för att en anordnings eller ett systems allmänna förmåga att fungera tillsammans med en annan anordning eller ett annat system utan ändring ska kunna garanteras liksom systemens och de underliggande affärsprocessernas kapacitet att utbyta data och dela information och kunskap och förmågan att garantera sammanhängande tjänster på transportnät i hela unionen, vad gäller införande och operativ användning av ITS för de prioriterade åtgärderna.

     Beroende på det område som omfattas av specifikationen kommer specifikationen att omfatta en eller flera av följande typer av bestämmelser:

     a) Funktionella bestämmelser som anger de berörda aktörernas roll och informationsflödet mellan dem.

     b) Tekniska bestämmelser som tillhandahåller tekniska medel för att uppfylla de funktionella bestämmelserna.

     c) Organisatoriska bestämmelser som anger de förfarandemässiga skyldigheterna för berörda aktörer.

     d) Tjänstebestämmelser som anger de olika tjänstenivåerna och deras innehåll med avseende på ITS-tillämpningar och ITS- tjänster.

     De standarder som är nödvändiga för att sörja för interoperabilitet, kompatibilitet och kontinuitet för införande och operativ användning av ITS ska utarbetas på de prioriterade områdena och för de prioriterade åtgärderna. I detta syfte ska kommissionen uppmana de relevanta standardiseringsorganen att göra allt som behövs för ett snabbt antagande av dessa standarder.

 

2. Implementeringen av ITS-direktivet

 

Kommissionen skickade den 22 mars 2012 en formell underrättelse till Finland angående försenad implementering av ITS-direktivet. I landskapsregeringens svar framgår att landskapsregeringen avsåg att notifiera ITS-direktivet inom maj månad 2012. Landskapsregeringen notifierade direktivet den 4 maj 2012. I notifieringen anges att ITS-direktivet berör rättsområdet vägtrafik som enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen hör till landskapets behörighet. I notifieringen ansågs att det för närvarande inte krävs lagstiftningsåtgärder på grund av ITS-direktivet men om kommissionen utfärdar t.ex. delegerade akter kommer Åland att vidta de åtgärder som behövs på grund av de delegerade akterna. Kommissionen har den 1 oktober 2012 riktat ett motiverat yttrande till Finland angående implementeringen av ITS-direktivet. I det motiverade yttrandet framgår att kommissionen inte delar Finlands uppfattning om att nationella genomförandeåtgärder inte är nödvändiga. Kommissionen ”anser att det ankommer på de finländska myndigheterna att inleda de nödvändiga förfarandena för införlivandet av direktivet i nationell lagstiftning i så god tid att införlivandet, oavsett införlivandets art, kan ske inom den fastställda tidsfristen och att underrätta kommissionen om detta”.

 

3. Landskapsregeringens överväganden och förslaget

 

Till följd av kommissionens motiverade yttrande konstaterar landskapsregeringen att ITS-direktivet måste implementeras genom att ändra lagstiftningen. Med tanke på att ITS-direktivet reglerar angelägenheter som inte torde ha någon större betydelse för det åländska samhället bör en enkel lösning eftersträvas.

     I riket har ITS-direktivet införlivats i rikslagstiftningen genom att ett nytt 1 a kapitel tagits in i vägtrafiklagen (FFS 267/1981, förslaget om ändring av vägtrafiklagen, RP 174/2012, godkänts av riksdagen den 26 februari 2013). En enkel lösning vore att det nya kapitlet i vägtrafiklagen i riket görs tillämpligt på Åland genom en särskild blankettlag.

     Det nya kapitel 1 a i vägtrafiklagen innehåller två paragrafer. Bestämmelserna i 5 a § innehåller de viktigaste definitioner när det gäller intelligenta transportsystem. Till sitt innehåll motsvarar definitionerna de som finns i artikel 4 i ITS-direktivet. De mer tekniska definitionerna i artikel 4 har ingen koppling till bestämmelserna om principerna för införande av ITS och har därför inte medtagits i 5 a §. Bestämmelsen i 5 b § 1 mom. anger de principer som ska tillämpas vid införande av ITS-system och hänvisar till de principer som anges i bilaga II till ITS-direktivet. Bestämmelsen i 5 b § 2 mom. innehåller ett bemyndigande att utfärda närmare bestämmelser om genomförande av de specifikationer som kommissionen antagit. Kommissionen kommer att anta de specifikationer som är direkt tillämpliga i medlemsstaterna men i riket har bedömts att statsrådet behöver bemyndigas eftersom kommissionens förordningar sannolikt också kommer att kräva nationella genomförandeåtgärder.

     Landskapsregeringen föreslår att 1 a kap. vägtrafiklagen görs tillämpligt på Åland genom att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen.

     Direktiv 95/46/EG har genomförts med stöd av landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen, landskapslagen (2007:89) om Datainspektionen och landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter och senare ändringar av dessa lagar.

     Direktiv 2002/58/EG berör angelägenheter som hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

     De krav som ställs i direktiv 2003/98/EG uppfylls av landskapslagstiftningen. Bestämmelser som uppfyller de krav som ställs finns huvudsakligen i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

     Direktiv 85/374/EEG berör angelägenheter som hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

 

5. Förslagets verkningar

 

Förslaget har inte några större ekonomiska eller administrativa verkningar. Förslaget bedöms heller inte ha direkta verkningar på miljön eller ha några följder för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

6. Beredningen av förslaget

 

Landskapsregeringen har upphandlat juridiska tjänster för lagberedning av förslaget. I anslutning till behandlingen i landskapsregeringen  har därefter vissa omarbetningar gjorts.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen

 

1 § Tillämpningsområde. I paragrafens 1 mom. anges att 1 a kap. vägtrafiklagen ska tillämpas på Åland inom landskapets behörighet. Begränsningen ”inom landskapets behörighet” att medtagits för att inte äventyra lagstiftningskontrollen. Vägtrafiklagens 5 b § 3 mom. anger att bestämmelserna i 1 a kap. inte gäller införande av sådana ITS-tillämpningar och ITS-tjänster som behövs för nationell säkerhet eller försvaret. Nationell säkerhet och försvaret hör till rikets behörighet enligt 27 § 34 punkten självstyrelselagen och landskapet har således inte behörighet att lagstifta om sådana angelägenheter.

     En sedvanlig bestämmelse i blankettlagar har intagits i paragrafens 2 mom. om att ändringar av bestämmelser i 1 a kap. vägtrafiklagen ska tillämpas även på Åland och från samma tidpunkt som i riket, till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

2 § Förvaltningsuppgifter. För närvarande regleras inte några förvaltningsuppgifter i 1 a kap. vägtrafiklagen. Likväl, för att frågan ska vara reglerad om förvaltningsuppgifter intas i nämnda riksförfattningar, anges i paragrafen att de förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 § (1 a kap. vägtrafiklagen) ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna grundar sig på landskapets behörighet.

 

3 § Närmare bestämmelser. Enligt artikel 5.1 ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att garantera att de specifikationer som antas av kommissionen tillämpas på ITS-tillämpningar och ITS-tjänster, när sådana har införts, i enlighet med vissa principer. I riket har man bedömt att statsrådet behöver bemyndigas att utfärda förordning eftersom kommissionens förordningar sannolikt kommer att kräva nationella genomförandeåtgärder. I paragrafen anges att landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av 5 b § 2 mom. vägtrafiklagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver. Genom bestämmelsen säkerställs att effektiva och enkla lagstiftningsåtgärder kan vidtas på Åland om kommissionens förordningar kräver nationella lagstiftningsåtgärder.

 

4 § Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Landskapsregeringen avser att bestämma om tidpunkten för ikraftträdandet och föreslås därför i paragrafen att datumet för ikraftträdande lämnas öppen.

 


 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet ska 1 a kap. vägtrafiklagen (FFS 267/1981) tillämpas på Åland.

     Ändras något i 1 a kap. vägtrafiklagen som hör till landskapets behörighet ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningsuppgifterna grundar sig på landskapets behörighet.

 

3 §

Närmare bestämmelser

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av 5 b § 2 mom. vägtrafiklagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

4 §

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 28 februari 2013

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Veronica Thörnroos

 

 


Bilaga: Lag om ändring av vägtrafiklagen (FFS  /2013)

 

Lag om ändring av vägtrafiklagen

 

     I enlighet med riksdagens beslut fogas till vägtrafiklagen (267/1981) ett nytt 1 a kap. som följer:

 

1 a kap.

Införande av vägtrafikens intelligenta trafiksystem i vägtrafiken och på gränssnitten mellan vägtrafik och andra trafikformer

 

5 a §

Definitioner

     I detta kapitel avses med

     1) ITS-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag,

     2) intelligenta trafiksystem och ITS-system där informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtrafikområdet, för trafikledning och mobilitetshantering och på gränssnitt mellan vägtrafik och andra trafikformer,

     3) ITS-tillämpning operativt instrument för tillämpningen av ITS-systemet,

     4) ITS-tjänst tillhandahållande av en ITS-tillämpning inom en väldefinierad organisatorisk och operativ ram i syfte att öka användarnas säkerhet, effektivitet eller komfort eller att underlätta eller stödja transporter och resande,

     5) tjänsternas kontinuitet förmåga att garantera sammanhängande tjänster på trafiknät inom hela Europeiska unionen,

     6) vägdata data om särdragen i landsvägarnas infrastruktur,

     7) trafikdata historiska data och realtidsdata om särdragen i vägtrafiken,

     8) resedata sådana data om kollektivtrafiken, såsom tidtabeller och tariffer, som behövs för att tillhandahålla information om olika trafikformer före och under resan,

     9) gränssnitt en helhet av förfaranden mellan systemen som möjliggör koppling och interaktion.

 

5 b §

Principer som tillämpas vid införande av ITS-system

     När ITS-tillämpningar och ITS-tjänster införs i vägtrafiken och på gränssnitt mellan vägtrafik och andra trafikformer ska de principer som fastställs i bilaga II till direktivet följas vid tillämpningen av de specifikationer som Europeiska kommissionen antagit med stöd av artikel 6 i ITS-direktivet i fråga om prioriterade åtgärder.

     Närmare bestämmelser om genomförande av de specifikationer enligt 1 mom. som kommissionen antagit utfärdas vid behov genomförordning av statsrådet på följande prioriterade områden, som anges i artikel 2 i ITS-direktivet:

     1) optimal användning av väg-, trafik- och resedata,

     2) kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter,

     3) ITS-tillämpningar till stöd för vägtrafiksäkerheten och tryggandet av vägtrafiken,

     4) koppling av fordon till trafikinfrastrukturen.

     Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte införande av sådana ITS-tillämpningar och ITS-tjänster som behövs för nationell säkerhet eller försvaret.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den             20  .