Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2012-2013

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2013-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem

·       Landskapsregeringens lagförslag 9/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Skyddet av den personliga integriteten. 1

Förslagets framtida effekter på miljön och ekonomin m.m. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet).

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsregeringens lagförslag implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag. Enligt direktivet definieras intelligenta transportsystem (ITS) enligt följande: ”Intelligenta transportsystem (ITS) är avancerade tillämpningar som utan att i sig vara intelligenta syftar till att tillhandahålla innovativa tjänster med avseende på olika transportslag och trafikledning och möjliggöra för olika användare att vara bättre informerade och därigenom kunna utnyttja transportnäten på ett säkrare, mer samordnat och ”smartare” sätt.”. Lagförslaget går ut på att skapa ett ramverk som möjliggör men inte tvingar medlemsstaterna att införa ITS system. Om ett sådant system införs ska det byggas upp i enlighet med EU:s regelverk.

 

Skyddet av den personliga integriteten

 

En av utmaningarna är att hitta en avvägning mellan å ena sidan förbättrade tekniska möjligheter och å andra sidan skyddet av den personliga integriteten. I direktivet anges att införandet och användningen av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster kommer att medföra behandling av personuppgifter. Sådan behandling bör ske i enlighet med unionsrätten. Direktivet anger vidare att bland annat principerna om ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering bör användas i ITS-tillämpningen. Avidentifiering som är en av principerna om ökad integritet för enskilda uppmuntras. När det gäller frågor som rör uppgiftsskydd och integritet vid införandet av ITS–tillämpningar och ITS-tjänster anges att kommissionen, vid behov, bör samråda med Europeiska datatillsynsmannen och begära ett yttrande från arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG.

     Utskottet betonar vikten av att värna skyddet för den personliga integriteten vid uppbyggnad av ITS-lösningar.

 

Förslagets framtida effekter på miljön och ekonomin m.m.

 

Avsikten, enligt direktivet, är bl.a. att integrera telekommunikationer, elektronik och informationsteknik med transportteknik i syfte att planera, konstruera, driva, underhålla och förvalta vägtransportsektorn. Tillämpningen av informations- och kommunikationsteknik på vägtransporttjänster och deras gränssnitt mot andra transportslag kan komma att bidra till att förbättra miljöprestanda, effektivitet, inklusive energieffektivitet, säkerhet och skydd i samband med vägtransporter, inbegripet transport av farligt gods, allmän säkerhet och rörlighet för gods och passagerare.

     Utskottet noterar att både Finland och Sverige har en offensiv inställning till intelligenta trafiksystem. Med beaktande av vårt geografiska läge och traditionellt goda kunskaper i logistik och transportsystem anser utskottet att det är av vikt att landskapsregeringen verkar för att Åland om möjligt ska vara på framkanten inom detta område. Utskottet ser framtida möjligheter till framförallt säkerhets-, miljö- och effektivitetsvinster som ett resultat av förslaget. I takt med att utvecklingen på området fortskrider kan ITS möjliggöra innovationer och affärsmöjligheter för åländska företag inom IT- och transportbranscherna. Landskapsregeringen bör i samband med budgetäskanden som berör trafiksystemet beakta ITS-direktivets principer och grundtankar.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 mars 2013 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

    Utskottet har i ärendet hört ministern Veronica Thörnroos, avdelningschefen Niklas Karlman och byråchefen Fanny Granskog.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Tony Asumaa, Petri Carlsson, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 19 mars 2013

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte